Algemene voorwaarden Nederlandse Volleybal Bond

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden door Nederlandse Volleyball Bond gevestigd te Wattbaan 31-49, 3439 ML Nieuwegein. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40407358. Hierna te noemen Nevobo.

Artikel 1 – Definities

 1. ‘Algemene voorwaarden’ deze algemene voorwaarden
 2. ‘de Website’de Summer Beach Volleyball Circuit (beachvolley) website
 3. ‘klant’ de klant die zich als zodanig heeft ingeschreven
 4. ‘evenement of promotie’ alle activiteiten in de ruimste zin des woords die door Nevobo worden georganiseerd/verzorgd.
 5. ‘plaats’ feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden, etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Nevobo en de klant.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkende en aanvullende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Nevobo zijn aanvaard.
 4. Nevobo heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden en de inhoud van de website eenzijdig te wijzigen. Het gebruik van de website door klanten na wijziging van de algemene voorwaarden betekent dat de klant akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden.
 5. Nevobo is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de algemene voorwaarden over te dragen aan derde, in welk geval zij de klant tijdig zal informeren.
 6. Nevobo en de klant erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 7. Door zich in te schrijven als klant van Nevobo begrijpt de klant en gaat hij ermee akkoord dat hij zich zonder kosten aanmeldt voor nieuwsbrieven van Nevobo. Ontvangers van de nieuwsbrief van Nevobo kunnen zich te allen tijde afmelden door de mogelijkheid tot uitschrijven in de nieuwsbrief zelf.

Artikel 3 – Betaalbewijzen

 1. Betaling van het inschrijfgeld en alle overige door de klant verschuldigde kosten wordt gedaan aan Nevobo.
 2. De volgende betaalwijzen zijn mogelijk bij inschrijving via de website:
  A. creditcard
  B. IDEAL 
 3. Alle prijzen van betaalde diensten en producten die Nevobo worden aangeboden zijn in euro’s en inclusief BTW.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst / inschrijving

 1. Indien Nevobo de datum, de locatie, het aantal deelnemers, speelniveau en de prijs van inschrijving en eventuele extra kosten heeft bepaald wordt de inschrijving als ‘voorlopig’ in het geautomatiseerde inschrijfsysteem van Nevobo ingeboekt.
 2. Inschrijving via de website komt definitief tot stand zodra Nevobo (autorisatie van) de betaling door klant heeft ontvangen.
 3. Is de inschrijving via de website tot stand gekomen, dan wordt de overeenkomst per ommegaande via e-mail aan de klant bevestigd.
 4. Indien geen autorisatie van de betaling door klant verkregen wordt, dan ontvangt de klant hetzij via e-mail hetzij via de gewone post bericht van het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de overeenkomst.
 5. Een inschrijving is voor de klant onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van tot stand gekomen overeenkomst wijzigingen aan te brengen of te annuleren.

Artikel 5 - Persoonsgegevens

 1. Klant staat er jegens Nevobo voor in dat de informatie die je verstrekt compleet naar waarheid en juist is, waaronder je persoonsgegevens zoals je naam en
  e-mailadres.
 2. Indien klant jonger is dan zestien (16) jaar, moeten ouders / voogd van klant schriftelijk toestemming geven voor het aanmaken van een klant account. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent.
 3. Het is klant niet toegestaan een account aan te maken op een naam van een andere persoon.
 4. Indien er reden is tot twijfel inzake de identiteit van de klant behoudt Nevobo zich het recht voor de klant te verzoeken om per fax of e-mail een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs te overleggen.
 5. Klant is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord. Klant zal derden geen toestemming verlenen gebruik te maken van zijn/haar account. Klant is aansprakelijk voor alles wat gebeurt in zijn/haar account.
 6. Klant mag te alle tijden zijn/haar account verwijderen. De klantgegevens worden voor administratie doeleinden nog een bepaalde tijd bewaard.
 7. Accounts zijn alleen aan te maken voor natuurlijke personen.

Artikel 6 – Overige verplichtingen van de klant

 1. De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee tewerken aan fouillering bij bezoek van het evenement.
 2. De klant is verplicht om op eerste verzoek tijdens het bezoek van evenement zich te identificeren om Nevobo onder meer in staat testellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen van een leeftijd jonger dan achttien (18) jaar.
 3. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
 4. De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Nevobo, de exploitanten van de plaats van het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

Artikel 7 – Rechten van Nevobo

 1. Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Nevobo gerechtigd de inschrijving ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor de inschrijving aan Nevobo heeft voldaan.
 2. Nevobo behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Nevobo dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.
 3. Nevobo en haar partners zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede inbegrepen stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, nationale rouw etcetera heeft Nevobo het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
 2. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Nevobo wordt geannuleerd, zal Nevobo uitsluitend verplicht zijn aan de klant het inschrijfgeld van dat betreffende evenement minus € 7,50 administratiekosten te restitueren. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf (12) weken na de geannuleerde datum plaats.
 3. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Nevobo wordt verschoven naar een andere datum blijft de inschrijving geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant op de nieuwe datum niet kunnen dan is hij gerechtigd tot restitutie van het inschrijfgeld minus € 7,50 administratiekosten. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden als klant zich tijdig doch uiterlijk 5 werkdagen schriftelijk afmeldt bij Nevobo.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van Nevobo alsmede betrekking tot de Nevobo gehanteerde bedrijfsformule berusten bij Nevobo. Het is de klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Nevobo.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het evenement, de locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij Nevobo dan wel de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende evenement of bij de houder van de locatie. Het is de klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid Nevobo

 1. Nevobo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Nevobo dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 2. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen en deelnemen aan het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat Nevobo geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of deelname.
 3. Nevobo zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.

Artikel 11 – Aanvullende bepalingen

 1. Indien enig artikel in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd worden, dan blijven de algemene voorwaarden van de overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die partijen met de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden hadden, het dichtst benadert.
 2. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.
 3. Eventuele klachten van klanten naar aanleiding van de door Nevobo geleverde diensten dienen schriftelijk gemeld te worden aan Nevobo.
 4. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is exclusief Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht aangaande het toepasselijke recht. Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, onverlet de mogelijkheid in hoger beroep of cassatie te gaan.

Het voorgaande laat de mogelijkheid onverlet ander bij wet voorziene rechtsmiddelen te roepen zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de mogelijkheid van arbitrage.

beach-volleyball.de Partner

 • Mikasa
 • Schauinsland Reisen
 • Techniker Beach Tour
 • Die Techniker
 • Website WM